veiligheidsinformatieblad ammoniak - IGS & Cymaco

Chemische formule. NH3. Registratie nr. Registratie termijn nog niet verstreken. Gebruik. Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik.

veiligheidsinformatieblad ammoniak - IGS & Cymaco - Gerelateerde documenten

veiligheidsinformatieblad ammoniak - IGS & Cymaco

http://www.igs-cymaco.be/pdf/4_nl.pdf

Chemische formule. NH3. Registratie nr. Registratie termijn nog niet verstreken. Gebruik. Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik.

veiligheidsinformatieblad propaan - IGS & Cymaco

http://www.igs-cymaco.be/pdf/75_nl.pdf

R-Zinnen. R12 : Zeer licht ontvlambaar. S-Zinnen. S9 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet ...

Ammoniak Formule NH3 Naam ammoniak Stofklasse Anorganische ...

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/05/chemische%20stoffen_Ammoniak.pdf

Stofklasse. Anorganische basen. Gebruik. Een chemische stof gebruikt in verschillende industriële processen. Geschiedenis Ammoniak en ammoniumzouten ...

Ammoniak Formule NH3 Naam ammoniak ... - Chemieleerkracht

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2016/05/chemische%20stoffen_Ammoniak.pdf

Ammoniak. Formule. NH3. Naam ammoniak. Stofklasse. Anorganische basen. Gebruik. Een chemische stof gebruikt in verschillende industriële processen.

Ammoniak in Nederland

http://nvv.nl/administration_uploaded/40/89/8/170120_Rapport-Ammoniak_in_Nederland_20-01.pdf

Ammoniak in Nederland | Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen ... Om de formule te kunnen oplossen en dus de ammoniakemissie te kunnen ... 'Ammonia (NH3) is a key air pollutant for which major efforts have been made in the ...

Ammoniak - RIVM

https://rvs.rivm.nl/sites/default/files/2018-09/Ammoniak-IVW-2009.pdf

Ammoniak. NH3. VN0nr: 1005. GEVI: 268. Synoniemen: ammoniak watervrij (Engels: ammonia) ... Awareness (I 3) is calculated using the formula: I. 2.33 * log ...

PGS 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en ...

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS13/PGS13-2009-v1.0-ammoniak-als-koudemiddel.pdf

Deze vernieuwde PGS 13 “Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen” is opgesteld door de NH3-werkgroep van de Koninklijke ...

ammoniak - Werk België

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6658

1 Eigenschappen van ammoniak. 1.1 Identificatie. Ammoniak is een kleurloos, giftig gas met een sterk prikkelende geur. Chemische formule: NH3. CAS nummer ...

Berekenen van een koelinstallatie met ammoniak, vergeleken met ...

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-06/Bachelorproef_Wesley_Schatteman.pdf

Bachelorproef voorgedragen tot het behalen van de graad van. Bachelor ... Figuur 3-4 (Wikipedia-bijdragers, Scroll-compressor, 2015) . ... 3s. Condensatie bubbel punt: Alleen maar vloeistof. 32,0. 12,39. 591,8. 349,4. 3a ... De strenge regels.

ammoniak - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en ...

https://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6658

1 Eigenschappen van ammoniak. 1.1 Identificatie. Ammoniak is een kleurloos, giftig gas met een sterk prikkelende geur. Chemische formule: NH3. CAS nummer ...

Effecten van ammoniak uit onrijpe compost op jonge tomatenplanten.

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/83ef714826e5b05b2d9348ecb44a3d05.pdf

Universele Potgrond AVEVE. Droge Stof: 30 %. Organische Stof: 25 %. pH(H2O): 5.6.5. EC: 450.500 μS/cm. Samengestelde meststof N.P.K(%sporenelementen) ...

Emissies ammoniak veel te hoog ingeschat - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/312870

Met deze cryptische omschrijving ont hield hij zich van een oordeel. Uit zijn review valt niet op te maken of hij de Nederlandse systematiek wel of niet onderschrijft.

Ammoniak: opslag en verlading - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS12/PGS-12-2014%20pub.pdf

8 april 2014 ... De aldus gevormde basische vloeistof wordt ammoniakwater of ammonia genoemd. Chemische formule: NH3. Chemische naam: ammoniak, ...

Veiligheidsinformatieblad

ftp://ftp.mn-net.com/MSDS%20GHS/nl-NL/7407/740727_50_nl-NL_GHS.pdf

REACh, RIP 3.2 codes: SU 02, PC 21, PROC 15, AC 0 ... NaOH•H 2 O ... 16.1. H- en P-zinnen. 16.1.1. H-zinnen. H302. Schadelijk bij inslikken. H315.

Veiligheidsinformatieblad - Fytostat

http://www.fytostat.nl/PDF/V5785NA.PDF

Bestanddeel. Classificatie. 67/548/EEG. CAS-Nr. 50,0 %. 3,5-dichloor-N-(1,1-. Carc.Cat.3: R40; N: R50,. Sectie 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Polyestershoppen.fr

https://polyestershoppen.fr/download/araldite-2010-1-epoxylijm/msds-araldite-2010-1-a-component-285.pdf

Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraakti9d): butylrubber,. Ethylvinylalcohol laminaat (EV L), nitrilrubber, neopreen, Polyvinylchloride (PVC).

Bofix Veiligheidsinformatieblad

https://www.corteva.be/content/dam/dpagco/corteva/eu/be/nl/products/files/DF-SDS-Bofix-CLP2-NL.pdf

EUH401. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Page 3. Productbenaming: BOFIX™ Herbicide.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DEMULA A

https://www.demula.be/nl/prod/nietbenor/0402_demula_A_V.pdf

27 jan 2012 ... Calciumchloride, Calciumdichloride, CaCl2. REACH ... Waarschuwing. H-zinnen : H319 ... Volledige tekst van H- en P-zinnen. Op grond van ...

Veiligheidsinformatieblad - VWR International

https://nl.vwr.com/assetsvc/asset/nl_NL/id/7670825/contents

België. VWR International bvba. Straat. Geldenaaksebaan 464. Postcode/plaats. 3001 Leuven, Researchpark Haasrode 2020. Telefoon. 32 (0) 16 385 011.

Veiligheidsinformatieblad - Ariete

http://www.ariete.nl/images/documenten/MSDS_PROTEX_SPRAY_NL_1.pdf

1.1 Productidentificatie. · Handelsnaam: PROTEX SPRAY. · 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Geen verdere ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Lasaulec

https://assets.nieuw.lasaulec.nl/product_safety_files/A365037.pdf

3580 Beringen. Telefoonnummer. 31 35 601 2890. 32 11 450 800 ... Nacontrole door oogarts ! Inslikken mond laten spoelen en medische hulp inroepen of ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ATI Metals

https://www.atimetals.com/Products/Documents/sds/EuropeanUnion/EU-NL/PM/PM030%20Nickel%20Chromium%20Alloy%20Non-Respirable%20Powder%20EU-NL%20Rev1.pdf

22 Mar 2019 ... Titaniumdioxide, IARC groep 2B carcinogeen, Zeswaardig chroom (chroom VI) kan long-, neus- en/of sinuskanker veroorzaken,. Oplosbare ...

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT® Bleekwater

http://www.aquatreat.eu/ms/REACH%20SDS%20Aquatreat/Nederlands/AQUATREAT%C2%AE%20Bleekwater.pdf

23 sep 2016 ... AQUATREAT® Bleekwater. Industriezone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42. 3200 AARSCHOT http://www.aquatreat.eu [email protected]

PODISKIN Veiligheidsinformatieblad - SlendersBeauty

http://www.slendersbeauty.nl/wp-content/uploads/2017/06/REYMERINK-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD-PODISKIN-NL-versie-2.4-2.pdf

32 (0) 70 2452 45 in noodgeval. Nederland. 31 (0) 30 274 88 88. NVIC Utrecht, uitsluitend voor professio- nele hulpverleners. RUBRIEK 2: Identificatie van de ...

PODISAN Veiligheidsinformatieblad - Reymerink

https://www.reymerink.info/wp-content/uploads/2017/06/100046-MSDS-PODISAN.pdf

32 (0) 70 2452 45 in noodgeval. Nederland. 31 (0) 30 274 88 88. NVIC, Utrecht, uitsluitend voor professio- nele hulpverleners. RUBRIEK 2: Identificatie van ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HANDELSBUTAAN 1 ... - Primagaz

https://www.primagaz.be/-/media/sites/belgium/pdfs/veiligheidsinformatieblad-butaan-be-nl.pdf?la=nl-be&hash=D4E34A77AC4F78806A5DAB981E14E5AABFFD3672

9 mei 2017 ... Producttype : Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gemaakt gas. Leverancier: nv Primagaz Belgium sa. Ravenshout 3310. Kanaalweg 87. BE-3980 ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Service Best International

http://www.servicebest.com/downloadable/1840003_NL.pdf

Waarschuwing. H- en P-zinnen. : H290 ... De volledige teksten van de H-zinnen zijn vermeld in hoofdstuk 16. RUBRIEK 4 ... Zuurreserve (g NaOH/100 ml). : 30,2.

Natriumcarbonaat Veiligheidsinformatieblad - Brouwland

https://www.brouwland.com/content/docs/004/004%20Reinigende%20en%20stabiliserende%20producten/004.074.1_MSDS_NL_Anhydrous_soda_v1.pdf

NFPA (National Fire Protection Association) of Gevarendiamant. NVCI: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. PBT: persistent, bioaccumulerend en ...

veiligheidsinformatieblad tec7 - Lasaulec

https://assets.lasaulec.be/product_safety_files/A368331.pdf

1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EU) nr. 2015/830. TEC7. RUBRIEK 1: ... Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Kleine.

Veiligheidsinformatieblad - MACHEREY-NAGEL Inc.

https://www.mn-net.com/files/digitalAssets/sds/nl-NL/92529_nl-NL_GHS.pdf

Naam van de stof: kaliumwaterstofftalaat. CAS-nr.: 877-24-7. Classificatie: Geen criteria voor classificatie of benaming van stoffen die niet verplicht zijn.

mangaandioxide VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Nyrstar

https://www.nyrstar.com/~/media/Files/N/Nyrstar/sustainability/safety-data-sheets-europe-nl/28902nl-134-clp-rev0000-mangaandioxide.pdf

afvalslik en bezinksel, zinksulfaat-elektrolytisch; mangaan(IV)oxide; mangaanslib, mangaandioxide, bruinsteen, anodeslib van de anodecleaning; MnO2 rich ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Merck Millipore

http://www.merckmillipore.com/INTERSHOP/web/WFS/Merck-INTL-Site/en_US/-/USD/ShowDocument-File?ProductSKU=MDA_CHEM-803541&DocumentType=MSD&Language=NL&Country=NL

Categorie 3, H335. Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1, H400. Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1, H410. Chloorazijnzuur (< 0,25 % ). 79-11-8. *).

NATRONLOOG 33% Veiligheidsinformatieblad - Reymerink

https://www.reymerink.info/wp-content/uploads/2018/07/MSDS-NATRONLOOG-33-proc-NL-versie-1.pdf

Natriumhydroxide oplossing, caustic soda oplossing ... Voor de volledige tekst van de H-zinnen die in de rubrieken 2 en 3 niet voluit zijn vermeld zie rubriek 16.

omnifill veiligheidsinformatieblad - Wessels Tegels

https://www.wesselstegels.nl/imageupload/images/48/81/100wd-omnifill.pdf

Tel. 31 [0]73 599 29 25 Tel. 32 [0]13 78 08 60 [email protected] WWW.OMNICOL.EU. V1 07-14. 1. 12. 100WD. OMNIFILL. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.