De duivel is een leugenaar en de vader der leugen - Oude Sporen

Zodra iemand iets beweert dat in strijd is met Gods Woord, kunnen wij er zeker van zijn dat het niet Gods stem is en. Gods wil — wie het ook zegt en hoe mooi het ...

De duivel is een leugenaar en de vader der leugen - Oude Sporen - Gerelateerde documenten

De duivel is een leugenaar en de vader der leugen - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB253.pdf

Zodra iemand iets beweert dat in strijd is met Gods Woord, kunnen wij er zeker van zijn dat het niet Gods stem is en. Gods wil — wie het ook zegt en hoe mooi het ...

Handelingen - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1537.pdf

Handelingen 4. 70 verzen 1-4 ... 4 En terwijl Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van ... zuilengang van Salomo; 13 en van de overigen durfde niemand zich ... Zijn Naam inhoudt, geeft kracht, en niet het woord als dode letters.

De OPENBARING - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1736.pdf

diepere betekenis van deze gelijkenissen konden verstaan, terwijl die voor de massa verborgen bleef (Mt 13:10-17,34-35). Je zult in dit boek zien dat de ...

De christen en de wet - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1614.pdf

77. Wandelen naar de Geest. 78. 13. Geboden en vrijheid. 79. De geboden bewaren (1 Joh. 2:3–4). 79. Het gebod: eer uw vader en uw moeder (Ef. 6:1–3). 80.

Spreuken - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2267.pdf

15 juni 2015 ... 40. Spreuken 1 te verantwoordelijkheid voort om zijn zoon te vermanen. ... De wijsheid “is kostbaarder dan robijnen” (vers 15). Ook de ...

De dag van de Heer - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB021.pdf

God maakte dat iedere dag met de avond begon; Hij zag een dag als de periode die gekenmerkt ... Iedereen in het huis moest het werk neerleggen ... dag van de week viel, want de vijftigste dag was in feite de eerste dag van een andere week. ... vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst.

Lukas - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1535.pdf

De Heer komt weer in Nazareth. Dat is de plaats waar Hij is opgevoed. Bij die opvoeding hoorde ook het naar de synagoge gaan op de sabbat. Dat was Hij ...

De vloek van de wet - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2190.pdf

staat geschreven: 'Vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen' (...). Christus heeft ons vrijgekocht ...

Mattheüs – 'Zie-serie' - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1533.pdf

21 verzen 1-17. Geslachtsregister van Jezus Christus. 21 verzen 18-25 De geboorte van Jezus Christus. 24. Mattheüs 2. 27 verzen 1-2. De wijzen uit het oosten.

Het levende Woord - Oude Sporen

http://www.oudesporen.nl/Download/04-07.pdf

“Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles ... gekomen” zien we de jaren van volharding. ... door de volharding en door de vertroosting van de.

Heb goede moed! - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1908.pdf

En is het niet prachtig dat de. Heer, ook nu Hij in de hemel woont, in staat is bij ons ... synoniem van tharseoo. Het wordt uitsluitend door. Paulus gebruikt, en dat ...

Het gebed van Jabez - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1911.pdf

tot velerlei gebed op aarde, want onze natuur houdt niet van het lijden. En wij ... bezitten in Hem een hemels erfdeel, rijke zegeningen in een beter vaderland.

De jubelzang van de verlossing - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/25-01.pdf

In de Schrift staat geen enkele lofzang zonder dat er sprake is van verlossing. Van de engelen wordt niet gezegd dat ze zingen (Luc. 2:13-14: “…die God prees en ...

Simon van Cyrene - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB125.pdf

De evangelist Marcus lijkt ervan uit te gaan dat de lezers Simon en zijn zonen kenden. Simon is dus later van harte een volgeling van de Gekruisigde geworden.

In Gods heiligdom - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB445.pdf

19:4). God wilde Zijn volk dicht bij Zich hebben, opdat Hij Zichzelf aan ... Bijvoorbeeld: Notes on the Pentateuch by C.H. Mackintosh; The Offerings of Leviticus by W. ... De Heer wandelde in de zuilengang van Salomo, vlakbij de Schone Poort, ...

Paulus in Efeze (3) - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1359.pdf

te nemen van Efeze, en door Macedonië en Achaje naar. Jeruzalem te reizen. Na Jeruzalem stond Rome op zijn reisprogramma. Een bezoek aan de hoofdstad ...

De reiniging van Naäman - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1840.pdf

Naäman was een belangrijk man in het land Aram, d.i. Syrië. ... Het verzoek van de koning van Aram leek immers onmogelijk om ... gelovigen dat kennen.

Paulus in Efeze (2) - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1357.pdf

Paulus in Efeze (2) door: Peter Cuijpers. Handelingen 19:8-20. De prediking van Paulus. Na de ontmoeting met de twaalf Joodse discipelen (vs. 1-7), ging ...

Ontmoetingen aan de bron - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB217.pdf

In Bijbelse tijden had men ook ... voor maar liefst drie Bijbelse personen veel heeft betekend: ... Na Mara volgde de oase Elim (dat betekent 'bomen'; terebinten.

Van het begin der schepping - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2186.pdf

een betere vertaling van Genesis 1:2 zou zijn: 'De aarde nu … ... In the Bible, spiritual death has the meaning of separation from God rather than of annihilation.

De rivier uit de hof van Eden - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/22-36.pdf

we de hof van Eden terug op de laatste bladzijde van de. Bijbel. Maar dan niet als een aards, maar als een hemels paradijs. De rivier vinden we ook in het boek ...

Jozef lijkt op Jezus - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1488.pdf

Ook Jozef leefde om zo te zeggen in de dingen van vader Jakob. We lezen immers dat Jozef kwaad gerucht aangaande zijn broers aan Jakob overbracht (Gen.

De genezing van de kromgebogen vrouw - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1565.pdf

Seksverslaafd? Een geest van onreinheid. Ziek? Een geest van ziekte. Verbitterd? Een geest van verbittering. Leugen? Een geest van leugen. Enzovoort.

Mozes heeft over Mij geschreven - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB326.pdf

woestijn, zullen wij tegelijkertijd als priesters voor Zijn aangezicht staan om ... De figuur van Nimrod (dat betekent: 'rebel') in Genesis 10, de eerste despoot.

De tweede wonderbare visvangst - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB380.pdf

De tweede wonderbare visvangst. Johannes 21:1-14. Van nu aan zult u mensen vangen. Christus geeft opdrachten aan al Zijn discipelen. Dit wordt duidelijk ...

Kwesties in de gemeente te Korinte - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2070.pdf

en zelf de Bijbel te onderzoeken of deze dingen zo zijn (Hand. 17:11). Ik hoop dat ... gedurende 1000 jaren: de gelovigen, die zijn omgekomen in de tijd dat de ...

Het feest van de nieuwe maan - Oude Sporen

http://www.oudesporen.nl/Download/OS1293.pdf

Iedere nieuwe maan moesten brandoffers en vredeoffers worden gebracht, begeleid door trompetgeschal: dit diende om het volk bij God in gedachtenis te ...

De aard van het nieuwtestamentische Grieks - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2208.pdf

dolgraag dat de Griekse stadstaten zich vrijwillig aan hun gezag onderwierpen. Toen dat niet gebeurde, hebben zij Griekenland in 338 v. Chr. met militaire ...

Van vlas tot fijn linnen - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1500.pdf

12 april 2019 ... grondstof voor een bijzonder weefsel. De eerste keer dat we het woord linnen in de Bijbel tegenkomen is in Genesis 41:42. Jozef krijgt de ...

Jeremia 1-29, Toegelicht & toegepast - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.pdf

Het gebruik van de Herziene Statenvertaling is in dit commentaar toegestaan onder ... Het hele land zal één groot rouwcentrum worden (vers 6). “Groten en.

Instrumentale muziek in de eredienst - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/HB467.pdf

Hugo Bouter. Instrumentale muziek in de eredienst. “Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen”. 1 Korintiërs 14:15. Genesis 4.

Nl 01 Genesis – Toegelicht & toegepast - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1004.pdf

verzen 23-27 Abraham besnijdt de leden van zijn huis. 139 ... Dat zij “beiden naakt” zijn en zich niet schamen, geeft aan dat er geen enkele schaduw over ... maar Hem komt daarvoor de eer toe: “Toen zei David tegen Abigaïl: Geze- gend zij ...

Erbarmen, barmhartigheid, medelijden - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2235.pdf

geen eleos ervoer, was wreed, meedogenloos (Gr. nèleès, d.i. zonder eleos; zo reeds bij ... De betekenis is 'Heer, erbarm U', zoals in o.a. Matteüs 9:27. Het is.

Het leven van Maria Magdalena - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2280-3.pdf

Bij het kruis en het graf van Jezus. Vanaf Lucas 8 horen we niets meer over Maria Magdalena, tot op de kruisiging van onze gezegende Heer. Alle evangelisten ...

Toelichting op het boek Jesaja - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1119.pdf

Verlossing en oordeel. 117. Jesaja 27. Israël door de HERE verlost en bijeenvergaderd. 122. Jesaja 28. Profetie over Samaria en de leiders van Jeruzalem. 125.

Van Egypte naar Kanaän - Oude Sporen

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2275.pdf

De uittocht van de Israëlieten en hun woestijnreis naar het Beloofde Land ... De uittocht uit Egypte ... aan de reis van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.